Spiritual Wellness | 2 Minutes Read

108 Names of Ganesha (Ashtottara Shata Namavali of Ganesh)

By Team SDJ

Ganesha, also known as Ganapathi is one of the most popular and most worshipped gods in the religion of Hinduism. Whether it’s Lakshmi Pooja or Satyanarayana Pooja or be it any pooja, Lord Ganesh is worshipped first and hence he is also popular as Prathamaradhya.

108 Names of Ganesha is popularly known as Ashtottara Shatanamavali. They are often chanted while offering prayers to him. 

108 Names of Ganesha In English:

 1. Gajanana 
 2. Ganadhyaksha 
 3. Vighnaraja 
 4. Vinayaka 
 5. Dvaimatura 
 6. Dwimukha 
 7. Pramukha 
 8. Sumukha 
 9. Kriti 
 10. Supradipa 
 11. Sukhanidhi 
 12. Suradhyaksha 
 13. Surarighna 
 14. Mahaganapati 
 15. Manya 
 16. Mahakala 
 17. Mahabala 
 18. Heramba 
 19. Lambajathara 
 20. Haswagriva 
 21. Mahodara 
 22. Madotkata 
 23. Mahavira 
 24. Mantrine 
 25. Mangala Swara 
 26. Pramadha 
 27. Prathama 
 28. Prajna 
 29. Vighnakarta 
 30. Vignaharta 
 31. Vishwanetra 
 32. Viratpati 
 33. Shripati 
 34. Vakpati 
 35. Shringarin 
 36. Ashritavatsala 
 37. Shivapriya 
 38. Shighrakarina 
 39. Shashwata 
 40. Bala 
 41. Balotthitaya 
 42. Bhavatmajaya 
 43. Purana Purusha 
 44. Pushne 
 45. Pushkarotshipta Varine 
 46. Agraganyaya 
 47. Agrapujyaya 
 48. Agragamine 
 49. Mantrakrite 
 50. Chamikaraprabhaya 
 51. Sarvaya 
 52. Sarvopasyaya 
 53. Sarvakartre 
 54. Sarvanetre 
 55. Sarvasiddhipradaya 
 56. Siddhaye 
 57. Panchahastaya 
 58. Parvatinadanaya 
 59. Prabhave 
 60. Kumaragurave 
 61. Akshobhyaya 
 62. Kunjarasura Bhanjanaya 
 63. Pramodaya 
 64. Modakapriyaya 
 65. Kantimate 
 66. Dhritimate 
 67. Kamine 
 68. Kapitthapanasapriyaya 
 69. Brahmacharine 
 70. Brahmarupine 
 71. Brahmavidyadi Danabhuve 
 72. Jishnave 
 73. Vishnupriyaya 
 74. Bhakta Jivitaya 
 75. Jitamanmadhaya 
 76. Aishwaryakaranaya 
 77. Jyayase 
 78. Yaksha Kinnerasevitaya 
 79. Ganga Sutaya 
 80. Ganadhishaya 
 81. Gambhira Ninadaya 
 82. Vatave 
 83. Abhishtavaradaya 
 84. Jyotishe 
 85. Bhktanidhaye 
 86. Bhavagamyaya 
 87. Mangalapradaya 
 88. Avyaktaya 
 89. Aprakrita Parakramaya 
 90. Satyadharmine 
 91. Sakhaye 
 92. Sarasambunidhaye 
 93. Maheshaya 
 94. Divyangaya 
 95. Manikinkini Mekhalaya 
 96. Samasta Devata Murtaye 
 97. Sahishnave 
 98. Satatotthitaya 
 99. Vighatakarine 
 100. Vishwagdrishe 
 101. Vishwarakshakrite 
 102. Kalyanagurave 
 103. Unmattaveshaya 
 104. Aparajite 
 105. Samsta Jagadadharaya 
 106. Sarwaishwaryapradaya 
 107. Akranta Chida Chitprabhave 
 108. Shri Vighneshwaraya 

108 Names of Ganesha In Kannada / Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada:

 1. ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಮಂಗಳ ಸ್ವರಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 30. ಓಂ ವಿಘ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 31. ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 32. ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 34. ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಬಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಪುಷ್ಕರೋತ್ಷಿಪ್ತ ವಾರಿಣೇ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಸರ್ವ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರವೇ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಕಾಂತಿಮತೇ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಕಪಿತ್ಥವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಿ ದಾನಭುವೇ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಜಿತ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನೆರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಗಂಗಾ ಸುತಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಗಂಭೀರ ನಿನದಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಭಕ್ತ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಅವ್ವಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಸಖಯೇ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಸರಸಾಂಬು ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀ ಮೇಖಾಲಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಸತತೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ವಿಘಾತ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ದೃಶೇ ನಮಃ
 101. ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುರವೇ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತ ವೇಷಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತೇ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಸರ್ತ್ವೆಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಆಕ್ರಾಂತ ಚಿದಚಿತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

108 Names of Ganesha In Sanskrit / Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit:

 1. ॐ गजाननाय नमः।
 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
 3. ॐ विघ्नाराजाय नमः।
 4. ॐ विनायकाय नमः।
 5. ॐ द्वैमातुराय नमः।
 6. ॐ द्विमुखाय नमः।
 7. ॐ प्रमुखाय नमः।
 8. ॐ सुमुखाय नमः।
 9. ॐ कृतिनॆ नमः।
 10. ॐ सुप्रदीपाय नमः।
 11. ॐ सुखनिधयॆ नमः।
 12. ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
 13. ॐ सुरारिघ्नाय नमः।
 14. ॐ महागणपतयॆ नमः।
 15. ॐ मान्याय नमः।
 16. ॐ महाकालाय नमः।
 17. ॐ महाबलाय नमः।
 18. ॐ हॆरम्बाय नमः।
 19. ॐ लम्बजठरायै नमः।
 20. ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।
 21. ॐ महॊदराय नमः।
 22. ॐ मदॊत्कटाय नमः।
 23. ॐ महावीराय नमः।
 24. ॐ मन्त्रिणॆ नमः।
 25. ॐ मङ्गल स्वराय नमः।
 26. ॐ प्रमधाय नमः।
 27. ॐ प्रथमाय नमः।
 28. ॐ प्राज्ञाय नमः।
 29. ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।
 30. ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।
 31. ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।
 32. ॐ विराट्पतयॆ नमः।
 33. ॐ श्रीपतयॆ नमः।
 34. ॐ वाक्पतयॆ नमः।
 35. ॐ शृङ्गारिणॆ नमः।
 36. ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।
 37. ॐ शिवप्रियाय नमः।
 38. ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।
 39. ॐ शाश्वताय नमः।
 40. ॐ बल नमः।
 41. ॐ बलॊत्थिताय नमः।
 42. ॐ भवात्मजाय नमः।
 43. ॐ पुराण पुरुषाय नमः।
 44. ॐ पूष्णॆ नमः।
 45. ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।
 46. ॐ अग्रगण्याय नमः।
 47. ॐ अग्रपूज्याय नमः।
 48. ॐ अग्रगामिनॆ नमः।
 49. ॐ मन्त्रकृतॆ नमः।
 50. ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
 51. ॐ सर्वाय नमः।
 52. ॐ सर्वॊपास्याय नमः।
 53. ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।
 54. ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।
 55. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
 56. ॐ सिद्धयॆ नमः।
 57. ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
 58. ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।
 59. ॐ प्रभवॆ नमः।
 60. ॐ कुमारगुरवॆ नमः।
 61. ॐ अक्षॊभ्याय नमः।
 62. ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।
 63. ॐ प्रमॊदाय नमः।
 64. ॐ मॊदकप्रियाय नमः।
 65. ॐ कान्तिमतॆ नमः।
 66. ॐ धृतिमतॆ नमः।
 67. ॐ कामिनॆ नमः।
 68. ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।
 69. ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।
 70. ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।
 71. ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।
 72. ॐ जिष्णवॆ नमः।
 73. ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
 74. ॐ भक्त जीविताय नमः।
 75. ॐ जितमन्मधाय नमः।
 76. ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।
 77. ॐ ज्यायसॆ नमः।
 78. ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।
 79. ॐ गङ्गा सुताय नमः।
 80. ॐ गणाधीशाय नमः।
 81. ॐ गम्भीर निनदाय नमः।
 82. ॐ वटवॆ नमः।
 83. ॐ अभीष्टवरदाय नमः।
 84. ॐ ज्यॊतिषॆ नमः।
 85. ॐ भक्तनिधयॆ नमः।
 86. ॐ भावगम्याय नमः।
 87. ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
 88. ॐ अव्यक्ताय नमः।
 89. ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।
 90. ॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।
 91. ॐ सखयॆ नमः।
 92. ॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।
 93. ॐ महॆशाय नमः।
 94. ॐ दिव्याङ्गाय नमः।
 95. ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।
 96. ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।
 97. ॐ सहिष्णवॆ नमः।
 98. ॐ सततॊत्थिताय नमः।
 99. ॐ विघातकारिणॆ नमः।
 100. ॐ विश्वग्दृशॆ नमः।
 101. ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।
 102. ॐ कल्याणगुरवॆ नमः।
 103. ॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।
 104. ॐ अपराजितॆ नमः।
 105. ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।
 106. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
 107. ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।
 108. ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।